เรือนจำอำเภอธัญบุรี  อยู่เลขที่ 78 หมู่ 4 ตำบล รังสิต
อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร 0-2577-2341
admin:pichitpol118@gmail.com ,tel.02-577-2341(19), www.correct.go.th/aopthan